Eshop Terms ENG / SK

TERMS AND CONDITIONS

1. GENERAL CONDITIONS

1.1 The seller is Varsity Project s.r.o., Gajova 21, Bratislava 811 09, which is registered in the Commercial Register of the District Court Bratislava 1, Section Sro. , Insert number: 89848 / B, Company ID: 47190710, VAT No .: 2023790560, tel. +421907177360, e-mail: office@varsity.sk (hereinafter referred to as the seller).

1.2 Buyer is any natural or legal person who in any way contacts the seller with the intent to purchase the goods the seller offers.

1.3 Any buyer is any natural or legal person who in any way contacts the seller with the requirement that the seller sells goods not included in the offer with the intent to purchase the goods.

1.4 By using the website of the seller's internet store and confirming the order, the buyer agrees to these Terms and Conditions.

1.5 These Terms and Conditions are valid from June 26, 2018 until the appeal.

2. ORDERING

2.1 Goods may be ordered by the buyer as follows:

(a) through a shopping cart on the website of the seller,

2.2 By sending an order, the buyer undertakes to take over the ordered goods and pay the agreed price for the goods.

2.3 The posted order shall be confirmed by the seller within 72 hours by email and shall at the same time notify the buyer of the availability and delivery date of the goods. All confirmed orders are binding.

2.4 The seller undertakes to deliver the correct type and quantity of goods at the agreed price according to the order.

2.5 The order can be canceled by the buyer within 12 hours of ordering the goods without giving any reason. Buyers can cancel the order by phone or email. After verifying the fulfillment of the cancellation terms, the seller will confirm the buyer's cancellation of the order by e-mail or by telephone. If the amount for the ordered goods has already been paid, the seller will send the money back to the buyer's bank account or deliver it in a different way, which they agree with.

2.6 The seller has the right to cancel the order if it is not possible to secure the ordered goods in 60 days. In this case, the buyer immediately returns the full amount paid or offers replacement goods or other solutions if the buyer agrees. The seller has the right to cancel the order also if he / she can not contact the buyer (incorrect contact information, unavailability, ...).

3. PRICES

3.1 The seller is not a VAT payer.

3.2 The basic price of the order is the price added for the transportation of the goods according to the delivery method chosen by the buyer. The price is based on the total weight of the ordered goods and the current rate is visible directly in the order (for each mode of transport). Packaging is included in the transport price.

4. PAYMENTS

4.1 The buyer can pay for the goods on a cash on delivery, payment card, direct payment to the seller's account, payment via internet banking, cash at the reception point (STUROVA 10 BRATISLAVA), card at the collection point. Based on the order submitted, the seller will issue an advance invoice, which will be sent together with an order confirmation by e-mail.

4.2 Payment is possible only in EUR.

4.3 The tax invoice (invoice) is sent by the seller to the buyer by e-mail or by order.

5. SUPPLEMENTARY CONDITIONS

5.1 The delivery period for the goods in the seller's offer is in most cases within 7 business days of order confirmation, the maximum delivery time is 60 days or may be extended by agreement with the buyer. The delivery period and the delivery date will be communicated by the seller to the buyer when the order is confirmed by e-May.

5.3 Goods will be dispatched immediately after the order is confirmed and all the conditions for removal have been met.

6. DELIVERY OF GOODS

6.1 The seller ensures the transport of the goods in a way that the buyer chooses from the offered options in the order:

a) The postal service,

b) personal subscription to STUROVA 10 BRATISLAVA.

6.2 The goods are adequately packaged and secured. The buyer is obliged to check the integrity of the consignment when taking goods.

6.3 The seller is responsible for the goods only after it has been received by the buyer. The goods are deemed to have been taken over by the buyer from the moment they acknowledge receipt of the goods in writing.

6.4 The seller is not responsible for the delayed delivery of the ordered goods to the buyer caused by the carrier. The carrier is fully responsible for damage to the consignment caused by the carrier. Such cases are resolved by the seller by delivering new goods to the buyer after all damages have been paid by the transporter.

7. DISCLAIMER OF EQUIPMENT

7.1 Buyer is legally entitled to withdraw from the ordered order (according to the law "from the purchase contract" if the buyer has taken over the goods) within 14 working days from the date of receipt of the goods.

7.2 Refunds must be :,

(a) undamaged, not worn and packed in orig. packaging

(b) complete,

c) including the attached purchase receipt.

7.3 If the buyer decides to return the goods under item 7.1 of these Terms and Conditions, he / she is obliged to:

a) contact the seller with the request to withdraw from the order, enter the order number (variable symbol), the purchase date and the number of your money-back account,

b) send the goods back to the seller's address - the goods are advised to send a registered, insured and use suitable packaging to prevent the packaging and the goods themselves from being damaged, damaged or otherwise damaged (the seller is not liable for any loss or damage to the goods during transportation) .

(c) to pay for the return of goods (postage, insurance, ...).

7.4 After the conditions set out in points 7.1 to 7.3 of these Terms and Conditions have been met, and upon receipt of the returned goods, the Seller shall:

(a) take the goods back,

b) return the buyer, within 30 days from the day of resignation from the ordered order, the whole price paid for the goods, excluding the transport fee.

7.5 In the event of non-fulfillment of any of the conditions set forth in items 7.1 to 7.3 of these Terms and Conditions, the seller will not accept the withdrawal from the ordered order and the goods will be returned at the expense of the buyer.

8. WARRANTIES AND REPRESENTATIONS

8.1 Claims handling are governed by the warranty conditions of specific goods, the manufacturer and the Commercial Code and the relevant provisions of the Civil Code and special regulations.

8.2 The warranty period for all the goods offered in the seller's internet shop is 24 months. In order to exercise the liability for defects (claim), proof of purchase is always sufficient (attached invoice).

8.3 The warranty does not apply to the normal wear and tear of the item (or parts thereof) caused by use.

8.4 Claimed goods are delivered by the buyer to a clean, mechanically undamaged claim with a copy of the invoice. The buyer is required to send a description of the defect together with the goods.

8.5 RETURNS PROCEDURE:

8.5.1. As soon as possible, inform us by email or telephone about the product's error.

8.5.2. Send the product back to the address specified by Seller from 8.5.1.

9. FINAL INFORMATION

9.1 The supervision of the provision of services is carried out by the Slovak Trade Inspection, the post office 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava.

9.2 These General Terms and Conditions and all sales contracts concluded on their behalf are governed by the laws in force in the Slovak Republic.

The privacy of our customers is very important to us. We process and process your personal data in accordance with applicable law and ensure its protection to the fullest extent possible.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRI NAKUPE

a Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1.1 Predávajúcim je spoločnosť Varsity Project s.r.o, Gajova 21, Bratislava 811 09, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel  Sro. , Vložka číslo : 89848/B, IČO: 47190710, DIČ: 2023790560, tel. +421907177360, e-mail: office@varsity.sk (ďalej len predávajúci).

1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.

1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.

1.4 Používaním web stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

1.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné od 26.6.2018 až do odvolania.

2. OBJEDNÁVANIE

2.1 Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:

a) prostredníctvom nákupného košíka na web stránke predávajúceho,

2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

2.3 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 72 hodín emailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné.

2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

2.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 12 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.

2.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).

3. CENY

3.1 Predávajúci nieje platcom DPH.

3.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Cena je odvodená od celkovej hmotnosti objednaného tovaru a aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke (pri každom spôsobe dopravy). Balné je zahrnuté v cene dopravy.

4. PLATBY

4.1 Platiť za tovar môže kupujúci na dobierku, platobnou kartou, priamou platbou na účet predávajúceho, platbou cez internet banking, v hotovosti na odbernom mieste (STUROVA 10 BRATISLAVA) , kartou na odbernom mieste. Na základe odoslanej objednávky vystaví predávajúci zálohovú faktúru, ktorú pošle spolu s potvrdením objednávky e-mailom.  

4.2 Platba je možná iba v EUR.

4.3 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu e-mailom alebo doda v objednavke.

5. DODACIE PODMIENKY

5.1 Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 60 dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky e-maiom.

5.3 Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.

6. DORUČENIE TOVARU 

6.1 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:

a) Postovou službou,

b) osobným odberom na STUROVA 10 BRATISLAVA.

6.2 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.

6.3 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.

6.4 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom..

7. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY

7.1 Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

7.2 Tovar na vrátenie musí byť:,

a) nepoškodený, nenoseny a zabaleny v orig. obale

b) kompletný,

c) vrátane priloženého dokladu o kúpe.

7.3 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný:

a) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí,

b) zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho - tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),

c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...).

7.4 Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:

a) prevziať tovar naspäť,

b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 30 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu.

7.5 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

8. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

8.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, vyrobcu a Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.

8.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra).

8.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.

8.4 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.

8.5 POSTUP REKLAMÁCIE:

8.5.1. Čo najskôr nás informovať emailom alebo telefonicky o chybe výrobku.

8.5.2. Poslať produkt späť na adresu určenú predávajúcim z bodu 8.5.1.

9. ZÁVEREČNÉ INFORMÁCIE

9.1 Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva  Slovenská obchodná inšpekcia, poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava.

9.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

Ochranna súkromia naších zákazníkov je pre nás veľmi dôležitá. Pri spracúvaní vašich osobných údajov postupujeme v súlade s platnými právnymi predpismi a zabezpečujeme ich ochranu v maximálnej možnej miere.