PRIVACY POLICY / OSOBNE UDAJE

PRIVACY POLICY

operator:
Varsity Project p, s.r.o., with registered office at Gajova 21, IČO: 47 190 710, registered in the Commercial Register of the District Court in Bratislava I, Section:

Personal data we process:

Personal data are not only the name, surname, date of birth, but also any information and characteristics on the basis of which a natural person can be identified. The operator processes your personal data only to the extent necessary to achieve the purpose of its processing, as follows:

 • E-mail adress,
 • name and surname,
 • postal address (street, landmark, municipality, postcode, state)
 • telephone number
 • Sign up for a registered account (only if you sign up)
 • web browsing data,
 • IP address,
 • Purchase and Discount Data: Purchased Goods, Purchased Purchase, Place, Purchase Date and Time, and Discount Discounts.
 • data from cookies;


Cookies.

The operator uses cookies on the www.varsity.sk web site (e-shope). You can grant consent to the use of cookies by clicking on the appropriate box in the bar that will automatically appear when you visit this website (e-shop).

For what purpose do we process your personal information:

The personal data you provide us is processed for the purpose of using the benefits, providing discounts on purchases, claiming, exchanging purchased goods, communicating with you, sending packages. We process personal data by signing this consent. The consent is voluntary and can be revoked at any time.

How long do we keep your personal information:

Your personal data will be processed only for the time necessary to achieve the purpose of the processing, or if the laws or regulations applicable to Varsity Project, s.r.o. business and tax filing obligations or, if permitted, for the purpose of securing evidence. After termination of your processing purpose (eg when you end your participation on www.varsity.sk or when you cancel your e-mail newsletter) or after the expiration of the statutory time limit, your personal information will normally be erased in accordance with legal regulations or limited by their processing, for example . blocking your email address for advertising purposes when you unsubscribe from a newsletter subscription service, or limiting processing within legal business and tax archiving obligations. Processing of personal data to meet the statutory obligation Varsity Project, s.r.o., the fulfillment of the statutory filing periods arises from § 13 par. (1) c) The Act and the securing of the material of evidence arises from § 13 par. (1) f) Act.

Are you required to provide us with personal information?

The provision of personal data is voluntary. If you do not provide personal information, you can not benefit from it or you will not be able to send an order that Varsity Project, s.r.o. receive through e-shop or social networks.

rights

As a "person concerned" you have the following rights under the law:

 •  right of access to personal data (Section 21 of the Act),
 • right to rectification (Section 22 of the Act),
 • the right of erasure (Section 23 of the Act),
 • the right to limit processing (Section 24 of the Act),
 • the right to data portability (Section 26 of the Act),
 • the right to object processing (Section 27 of the Act),
 • the right to withdraw consent (Section 14 (3) of the Act),
 • the right to file a motion to initiate proceedings under Section 100 of the Act.


You have the right to submit a motion to initiate proceedings to the Supervisory Authority (Personal Data Protection Office of the Slovak Republic, Hraničná 12 820 07, Bratislava 27) if you believe that the processing of your personal data is in violation of these terms or any applicable legislation.

How to apply rights

You can apply for your rights by sending a written request by post to Varsity Project, s.r.o., electronically to the email address office@varsity.sk or by personally submitting the application at the registered office of the company. In particular, when requesting access and transfer of your personal information, we are required to verify your identity by viewing your identity document with your photo. For this reason, such applications may only be made at the headquarters of the company. We will respond to your request regarding the processing of personal data without undue delay at the latest within one month of its receipt. In special cases, the period is extended by a further two months.


Contact details of GDPR Data Protection Officer / Owner:


Data Protection Officer - DPO / Operator Contact Details

Name:   David Raksany +421 907177364 (david@varsity.sk)

Address. Gajova 21 811009 Bratislava, Slovakia

[1]) § 57 para. 2 of Act no. 351/2011 Coll. on electronic communications, as amended

 

OSOBNE UDAJE

Prevádzkovateľ:

Varsity Project p, s.r.o., so sídlom Gajova 21, IČO: 47 190 710, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, Oddiel: Sro,

Osobné údaje ktoré spracúvame:

Osobné údaje nie sú len meno, priezvisko, dátum narodenia, ale aj akékoľvek informácie a charakteristiky na základe ktorých možno určiť fyzickú osobu. Prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje len v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu ich spracúvania, a to nasledovne:

 • emailová adresa,

 • meno a priezvisko,

 • poštová adresa (ulica, orientačné číslo, obec, psč, štát)

 • telefónne číslo

 • údaje o prihlásení na zaregistrované konto (iba v prípade ak sa zaregistrujete),

 • údaje o návšteve a prehliadaní webovej lokality,

 • IP adresa,

 • údaje o nákupoch a zľavách: zakúpený tovar, cena zakúpeného tovaru, miesto, dátum a čas nákupu, údaje o poskytnutých zľavách.

 • údaje zo súborov cookies;

Súbory cookies.

Prevádzkovateľ používa na webovej stránke (e-shope) www.varsity.sk súbory cookies. Súhlas s používaním súborov cookies môžete udeliť zakliknutím príslušného políčka v lište, ktorá sa vám automaticky zobrazí pri návšteve tejto webovej stránky (e-shopu).

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje:

Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli spracúvame na účel využívania výhod, poskytovanie zliav pri nákupoch, uplatňovania reklamácii, výmeny zakúpeného tovaru, komunikáciu s vami, zasielanie balíkov.  Osobné údaje spracúvame na základe podpísania tohto súhlasu. Súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať.

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame:

Vaše osobné údaje budú spracúvané len po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania, alebo pokiaľ to predpokladajú zákony alebo predpisy platné pre Varsity Project, s.r.o., napr. obchodné a daňové archivačné povinnosti alebo pokiaľ je to povolené napr. na účely zaistenia dôkazného materiálu. Po zániku účelu spracúvania (napr. pri ukončení vašej účasti na www.varsity.sk alebo pri odhlásení odoberania newsletteru pre elektronickú poštu) alebo po uplynutí zákonom predpísanej lehoty sa vaše osobné údaje štandardne zmažú v súlade s právnymi predpismi alebo sa obmedzí ich spracúvanie, napr. zablokovanie vašej e-mailovej adresy na reklamné účely pri odhlásení abonovanej newsletterovej služby, alebo sa obmedzí spracúvanie v rámci zákonných obchodných a daňových archivačných povinností. Spracovanie osobných údajov na splnenie zákonnej povinnosti Varsity Project, s.r.o., napr. splnenie zákonných archivačných lehôt vyplýva z § 13 ods. 1 písm. c) Zákona a zaistenie dôkazného materiálu vyplýva z § 13 ods. 1 písm. f) Zákona. 

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade neposkytnutia osobných údajov nemôžete využívať výhody alebo vám nebude možné odoslať objednávku, ktorú Varsity Project, s.r.o. obdrží prostredníctvom e-shopu alebo sociálnych sietí.     

Práva

Ako „dotknutá osoba“ máte podľa Zákona nasledujúce práva:

 • právo na prístup k osobným údajom (§ 21 Zákona),

 • právo na opravu (§ 22 Zákona),

 • právo na vymazanie (§ 23 Zákona),

 • právo na obmedzenie spracúvania (§ 24 Zákona),

 • právo na prenosnosť údajov (§ 26 Zákona),

 • právo namietať spracúvanie (§ 27 Zákona),

 • právo odvolať súhlas (§ 14 ods. 3 Zákona),

 • právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona.

Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu ( Úrad na ochranu osobných údajov Slovenské republiky, Hraničná 12 820 07, Bratislava 27 ) ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov je v rozpore s týmito podmienkami, prípadne platnou legislatívou.

Spôsob uplatňovania práv

Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu Varsity Project, s.r.o., elektronicky na emailovú adresu: office@varsity.sk alebo osobným podaním žiadosti v sídle spoločnosti. Pri žiadostiach najmä o prístup a prenos vašich osobných údajov sme povinný overiť vašu totožnosť a to nahliadnutím dokladu totožnosti s fotografiou. Z tohto dôvodu je takéto žiadosti možné podávať len osobne v sídle spoločnosti. Na vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu najneskôr však do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch je lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace.

 
Kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov / vlastníka GDPR: 

 

Úradník pre ochranu údajov - DPO/kontaktné údaje prevádzkovateľa

Meno:

David Raksany +421 907177364 (david@varsity.sk)

Gajova 21 811009 Bratislava

Slovensko
 

[1]) § 57 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.